هندبال

بیجاری: برابر فرازبام به ناپختگی تیم خودمان باختیم

بازیکن کیمیاکاشت کردستان گفت: بعد از یک سال توقف دوباره به هندبال برگشتم و دلم نیامد هندبال را کنار بگذارم.

23 آبان 1399