ایران رتبه چندم را در جذب دانشجویان بین المللی دارد؟، افزایش نرخ بازگشت متخصصان ایرانی به داخل کشور

به گزارش وبلاگ آژانس الکترونیکی، مدیر رصد خانه مهاجرت ایران درباره رتبه کشور در جذب دانشجویان بین المللی توضیحاتی را ارائه کرد.

ایران رتبه چندم را در جذب دانشجویان بین المللی دارد؟، افزایش نرخ بازگشت متخصصان ایرانی به داخل کشور

بهرام صلواتی مدیر رصد خانه مهاجرت ایران در گفت وگو با خبرنگار اظهار کرد: نـرخ بازگشـت متخصصـان و فارغ التحصیلان ایرانـی بـه داخـل کشـور از سـال 2015 تـا سـال 2021 رونـد صعـودی و قابـل توجهـی داشـته اسـت.

او اضافه نمود: به صورتی که بـر اسـاس آمـار اخذ شـده از معاونـت علمـی- فناوری ریاسـت جمهـوری، جمعیت متخصصان بازگشـته به کشـور از سـال 1395 تا فروردین 1400 جمعـا بـه 1 ٬ 989 نفر (به صـورت تجمعی) رسـیده اسـت که این میـزان از جمعیـت متخصصان بازگشـتی به کشـور در دوران اخیـر علی رغم تحولات اقتصادی چنـد سـال گذشـته در نـوع خـود کم نظیر اسـت. افزایـش جمعیـت دانشـجویان بین المللی در داخل کشـور و همچنیـن نـرخ بازگشـت متخصصان ایرانی باعـث ارتقاء شـاخص خالص چرخش نخبگان ایرانی از تـراز 0/39 - در سـال 2010 به 0/24 - در سـال 2018 شـده اسـت.

صلواتی توضیح داد: ایران از میان 150 کشور، 87 امین کشور از نظر جذابیت برای مهاجرت افراد سایر کشور ها به ایران و ماندن اتباع خود در داخل است. رتبه ایران برای برای جذب استعداد ها از خارج و ماندن استعداد های خود در داخل کشور 78 (از میان 109 کشور) و برای جذب جوانان از خارج و ماندن جوانان خود در داخل کشور، صندلی 77 ام را در میان 150 کشور داراست.

مدیر رصد خانه مهاجرت ایران تاکید نمود: کسب آمادگی برای جذب و بکارگیری دانشجویان بین المللی؛ در دو دهه اخیر تعداد دانشجویان بین المللی در دنیا از 1/2 میلیون نفر در سال 2000 به حدود 5/5 میلیون نفر در سال 2018 رسیده و کشور های مختلف در یک رقابت جدی، برنامه های بلندپروازانه ای برای جذب دانشجویان بین المللی تدارک دیده اند.

صلواتی اعلام کرد: در کشور ما هم جمعیت دانشجویان خارجی از حدود 5.500 هزار نفر در سال 1390 به حدود 44.300 هزار نفر در سال 1399 رسیده است که نشان از درک اهمیت جذب دانشجویان بین المللی و حضور فعال در این بازار رقابتی است. با این وجود، نوعی خلاء راهبرد کلان ملی به اسم یک مانع جدی در راستا جذب دانشجویان بین المللی و استفاده حداکثری از منافع این بازار مشاهده می گردد.

او گفت: در سال 2018 بیش از 5/5 میلیون دانشجو در خارج از کشور خود در مقاطع تحصیلی مختلف مشغول به تحصیل بوده اند و تخمین زده می گردد که این رقم تا سال 2030 به بیش از 10 میلیون نفر برسد. هرچند که همه گیری ویروس کرونا به اسم یک شوک مقطعی جا به جایی دانشجویان بین المللی را با کندی همراه کرد و موجب افت در ثبت نام های بین المللی و به تبع آن وارد شدن زیان اقتصادی به دانشگاه هایی شد که وابستگی زیادی به دانشجویان بینالمللی دارند. اما انتظار میرود که با عادی شدن اوضاع فرایند جا به جایی دانشجویان بین المللی به مدار صعودی خود بازگردد. البته این احتمال وجود دارد که در کنار آموزش حضوری جا به جایی دانشجویان بینالمللی با اشکال نو و مختلفی از جمله آموزش آنلاین و جا به جایی مجازی ادامه پیدا کند و این تغییر ً به دوره صرفا همه گیری ویروس کرونا محدود نماند.

صلواتی تاکید نمود: در سال 2018 تعداد کل دانشجویان دنیا در بخش آموزش عالی 227 میلیون نفر بوده است که دانشجویان بینالمللی تنها 2/4 درصد از این جمعیت را شامل می شوند. تعداد دانشجویان بینالمللی طی بازه زمانی 2000 تا 2018 با افزایشی 2/5 برابری همراه بوده است. در سال 2018 بیش از 5/5 میلیون دانشجو در خارج از کشور خود در مقاطع تحصیلی مختلف مشغول به تحصیل بوده اند.

مدیر رصد خانه مهاجرت ایران اضافه نمود: بـا توجه به اینکه مهمترین کشـور های میزبان دانشـجویان بینالمللـی از جملـه ایـاالت متحـده آمریـکا، بریتانیـا، کانادا در آمریـکای شـاقتصادی و اروپـای غربـی قرار دارنـد، بنابراین منطقـه آمریـکای شـاقتصادی و اروپـای غربـی به صـورت تاریخی محبوبتریـن مقصـد دانشـجویان بین المللی می باشـند. در سال 2018 میلادی 51 درصد از دانشجویان کشور های این منطقه را به اسم مقصد تحصیلی خود انتخاب کردهاند. آسیای شرقی و اقیانوسیه مقصد پر هوادار بعدی دانشجویان بین المللی است. در سال 2018 حدود 21 درصد دانشجویان کشور های این منطقه را به اسم مقصد تحصیلی خود انتخاب کرده اند.

صلواتی اعلام کرد: با توجه به اینکه مهم ترین کشور های دانشجوفرست دنیا یعنی چین و هند در شرق آسیا قرار دارند، در نتیجه 27 درصد از کل جمعیت دانشجویان بین المللی در دنیا (حدود 1/5 میلیون نفر) از کشور های شرق آسیا و اقیانوسیه تأمین میشوند. اگرچه مقدار دانشجوفرستی در همه منطقه ها با افزایش همراه بود است، اما این افزایش نسبت به سال 2010 در میان منطقه آسیای مرکزی (حدود 100 درصد رشد) و کشور های عربی (85 درصد رشد) بیشتر بوده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "ایران رتبه چندم را در جذب دانشجویان بین المللی دارد؟، افزایش نرخ بازگشت متخصصان ایرانی به داخل کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران رتبه چندم را در جذب دانشجویان بین المللی دارد؟، افزایش نرخ بازگشت متخصصان ایرانی به داخل کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید